IZVOD IZ PRAVILA ŠKOLE - ODREDBE ZA UČENIKE

 

Član 32.

Upisom učenicima škole izdaje se đačka knjižica, koja važi do kraja obrazovanja.
Đačka knjižica je javna isprava kojom se u toku srednjeg obrazovanja dokazuje status učenika.

 

Prava i dužnosti učenika:

Član 33.

Učenici su aktivni učesnici u obrazovno-odgojnom radu u školi i zajedno sa nastavnicima i stručnim saradnicima su odgovorni za rezultate rada.
Prava i dužnosti učenika su da:
1. Savjesno uče i rade na svom obrazovanju i odgoju
2. Doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u obrazovno-odgojnom radu škole i čuvaju njen ugled
3. Redovno pohađaju nastavu
4. Savjesno izvršavaju povjerene im poslove
5. Koriste objekte i inventar prema njihovoj namjeni
6. Učestvuju u radu odgovarajućih organa u školi
7. Poštuju pravila kućnog reda škole
8. Njeguju i razvijaju humane odnose prema učenicima
9. Budu pohvaljivani i nagrađivani
10. Poštuju ličnost nastavnika i ostalih radnika škole
11. Učestvuju u raspodjeli sredstava stečenih radom učenika
12. Čuvaju imovinu škole i brinu se o čistoći i estetskom izgledu prostorija
13. Ne uzimaju tuđe stvari
14. Održavaju ličnu higijenu
15. Pridržavaju se propisa o zaštiti na radu
16. Ne čine nedozvoljene radnje kao što su : falsifikovanje đačkih knjižica, svjedočanstava i drugih dokumenata, upotreba alkohola i narkotičkih sredstava i sl.
17. Ne izostaju neopravdano sa nastave, odnosno blagovremeno pravdaju izostanke.
Na početku školske godine škola upoznaje učenike sa pravilima i dužnostima iz prethodnog stava.
Neizvršavanje ovih dužnosti od strane učenika povlači izricanje odgojno-disciplinskih mjera.

Član 34.

Status učenika škole prestaje :
- ispisom iz škole
- gubljenjem prava na dalje redovno školovanje
- isključenjem iz škole
- napuštanjem škole
- završavanjem obrazovanja u školi

 

Odgojno-disciplinske mjere:

Član 55.

Za povredu radnih obaveza (discipline) učenici odgovaraju disciplinski.
Učenici odgovaraju i materijalno za štetu koju učine školi namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 56.

Povrede radne obaveze (discipline) mogu biti teže i lakše.
Teže povrede radne obaveze su :
-prepravke podataka u javnim ispravama
-prepravke ili dopisivanje podataka u evidenciji koje vodi škola
-krađa imovine škole ili drugih učenika
-konzumiranje alkohola ili narkotičkih sredstava, te podstrekivanje istih
-učestovanje u tuči na javnim mjestima ili u školi
-neopravdano izostajanje sa nastave od 11 do 20 sati za koje se izriču odgojno-disciplinske mjere :
a)od 11 do 15 izostanaka- ukor direktora(vladanje zadovoljava)
b)od 16 do 20 izostanaka- ukor Nastavničkog vijeća (vladanje loše)
c)preko 20 izostanaka- isključenje iz škole (vladanje loše)
-vrijeđanje nastavnika i drugih radnika škole
-nepridržavanje propisa zaštite na radu
-6 i više negativnih ocjena na klasifikacijama
-i druge povrede utvrđene aktima škole.


Član 57.

Lakše povrede radne obaveze su :
-neopravdano izostajanje sa nastave do 10 sati u toku godine, za koje se izriču odgojno –disciplinske mjere:
a)do 5 neopravdanih izostanaka- ukor razrednika (vladanje vrlo dobro)
b)od 6-10 izostanaka – ukor razrednog vijeća (vladanje dobro)
-dolazak na nastavu sa zakašnjenjem
-neizvršavanje osnovnih obaveza vezanih za nastavu kao što su nedonošenje didaktičkih sredstava, pribora, opreme i slično.


Član 58.

Za povredu radnih obaveza učenicima se mogu izricati sljedeće odgojno-disciplinske mjere:
-ukor razrednika (vladanje vrlo dobro)
-ukor razrednog vijeća (vladanje dobro)
-ukor direktora (vladanje zadovoljava)
-ukor Nastavničkog vijeća (vladanje loše)
-isključenje iz škole (vladanje loše)
Ukor razrednika i razrednog vijeća se izriče za lakše povrede radne obaveze, a ostale mjere za teže povrede radne obaveze.
Ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole izriče Nastavničko vijeće.

Član 59.

Pri izricanju mjera ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole učeniku se izdaje rješenje.

Član 60.

Odsustvo sa nastave od jednog dana pravda roditelj, a odsustvo od dva i više dana pravda roditelj uz priloženo ljekarsko uvjerenje.
Udaljavanje učenika sa nastavnog sata nije dozvoljeno.