Saradnja sa roditeljima

 

Član 68.

U školi se ostvaruje saradnja sa roditeljima ili starateljima učenika u cilju postizanja boljih rezultata rada.
Neposredna saradnja se ostvaruje na sastancima Vijeća roditelja, općim roditeljskim sastancima, roditeljskim sastancima odjeljenja i individualnom saradnjom sa roditeljima.

Član 69.

Škola je obavezna da na početku školske godine upozna učenike i roditelje sa njihovim pravima, odnosno dužnostima i odgovornostima utvrđenim Zakonom o srednjoj školi i ovim Pravilima.

Član 70.

Roditeljske sastanke odjeljenja priprema, saziva i vodi razrednik. Roditeljski sastanci odjeljenja se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Član 71.

Roditelji učenika imaju pravo, a škola obavezu, pomoći roditeljima da osnuju Vijeće roditelja, čije članove biraju roditelji na odjeljenjskim roditeljskim sastancima. Način i procedura osnivanja i rada Vijeća roditelja utvrđuje se Pravilima Vijeća roditelja.

Član 72.

Vijeće roditelja promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi, predstavlja stavove roditelja učenika Školskom odboru, podstiče angažman roditelja u radu škole, informiše Školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili, po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom, učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.