PROFESORI GIMNAZIJE „MUHSIN RIZVIĆ“ KAKANJ U ŠK. 2019/2020. GOD.

1. Andrijević Helena, bosanski jezik

2. Arnaut Amina, matematika

3. Aščalić Muris, geografija

4. Baždalić Tarik, nacrtna geometrija, baze podataka, sigurnost informacija

5. Bešić Adis, filozofija

6. Delić Sead, informatika, programiranje, operativni sistemi, web dizajn

7. Džindo Alen, likovna kultura

8. Filipović Dražen, katolički vjeronauk

9. Ganibegović Džemal, historija

10. Grošo Emina, fizika

11. Hasović Zijada, demokratija i ljudska prava

12. Jugović Vesna, francuski i latinski jezik

13. Karamustafić Samra, islamska vjeronauka, kultura religija

14. Krehić Nina, muzička kultura

15. Kulović Lamija, turski jezik

16. Kulović Behija, bosanski jezik

17. Ljubović Zekerijah, tjelesni i zdravstveni odgoj

18. Ljubović Senadina, matematika

19. Mahmutović Alma, sociologija, etika

20. Mostić Enida, fizika

21. Muminović Almira, matematika

22. Neimarlija Vildana, pedagog

23. Omerović Nizama, engleski jezik

24. Omerović Mina, hemija

25. Oruč Emina, njemački jezik

26. Šehagić Emira, bosanski jezik

27. Šehović Đevad, njemački jezik

28. Sikira Derviša, biologija

29. Suljić Ismet, socilogija, etika

30. Stanković Marjana, psihologija

31. Šišić-Hakulija Aida, engleski jezik

32. Smolo Amila, engleski jezik

33. Šabeta Arnes, tjelesni i zdravstveni odgoj